AMAVU N’AMAVUKO Y’ITSEMBABWOKO N’ITSEMBATSEMBA
- Imibereho mibi(irihanyije\yubuzima e.g ubukene, amakimbirane mulipolitike, nimpinduka zitandukanye.


-Amakimbirane mu bustiko-bikomotse mu burenganzira butangana, gusumbana.
 

Iyimibereho ituma

       -Kwironda kwa cyatsiko
       - Kurenganya
       -Imivukire yimitecyerezo bisenya

Amavuko yibitecyerezo bisenya.

        -Abantu kugiti cyabo cyangwa mubutsiko bagenda bahinduka iyo batanjiye gugirinana nabi.

Ibituma ubi byaba

        -Gusuzugurana ku butsiko
        -kubaha birenze ubutegetsi
        -Amateka yubushyamirane yibintu rusange
        -Umuco utavanze + utemera abandi
        -Ibikomere bitarakira ku kandi karenganye
 
 

URUHARE RWINDOREREZI

Kutabara cyangwa gushiyikirwa nindorereri butuma imidugararo ikomeza
Cyangwa ikaniyangera.
 

UruhareRwa’abayobozi

                  -Abayobozi cyangwa impuguke bashobora gutera imiduguraro banshingiye ku mibereho yubuzima buriho e.g umuco

                  -Gukoresha propaganda
                  -Gutangira cyangwa kwamamaza ibitecyerezo bibi
                  -Gutangira ubutsiko bukara\bwitarany’abasilikare
                  -Guhagalika no kubuza itsembabwoko n’itsembatsemba.